دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حبیب اله   خادمی اسلام

پست الکترونیکی : hkhademi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : • کارشناسی مهندسی چوب و کاغذ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران ( 1364-1358)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : • کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران (1371-1369)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : • دکتری تخصصی (Ph.D) علوم و صنایع چوب و کاغذ
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه مونپلیه II از کشور فرانسه (1378-1374)

سوابق اجرایی

 

  • مربی آموزشی و پژوهشی گروه علوم وصنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال 1375-1371

             عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات از سال 1379عضویت در جوامع علمی

 

  1. عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی منابع طبیعی و کشاورزی
  2. مدیریت گروه به مدت تقریبی 7 سال
  3. عضو کمیته تعیین صلاحیت هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  4. عضو شوای آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
  5. عضو کمیته انظباطی دانشجوئی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/02/01

حبیب  اله خادمی  اسلام

حبیب اله خادمی اسلام

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^